top of page

Privacyverklaring

Diëtiste Jana Camphens (verder “Ik” ) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Jana Camphens uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Diëtiste Jana Camphens op het vlak van gegevensverwerking.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jana Camphens. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek.

Wanneer verzamelt en verwerkt Diëtiste Jana Camphens gegevens?

Diëtiste Jana Camphens verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

In sommige gevallen verwerk ik uw gegevens met de bedoeling u mijn producten of diensten voor te stellen (direct marketing). Dit gebeurt enkel indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor mijn activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Diëtiste Jana Camphens?

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Ik verzamel deze gegevens zowel wanneer u mijn papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Als u mijn website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies.

Diëtiste Jana Camphens gebruikt analytische en tracking cookies. Door gebruik te maken van mijn website, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u alle cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de website niet goed meer functioneren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Diëtiste Jana Camphens gegevens?

Deze gegevens verwerk ik voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Wat mijn website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Diëtiste Jana Camphens?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder mijn controle.

Soms ben ik verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorg ik ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

Uw rechten

U kan de gegevens die ik over u verwerk, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen Jana Camphens, met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Jana Camphens behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page